Regulamin serwisu Probukmacher.pl

Postanowienia ogólne

 1. Poniższy regulamin określa zasady działalności i warunki korzystania z serwisu probukmacher.pl (dalej jako: „Serwis”).
 2. Serwis dostępny jest pod adresem www.probukmacher.pl, adres poczty elektronicznej info@probukmacher.pl
 3. Administracja Serwisu zobowiązuje się dołożenia wszelkich starań w celu jego funkcjonowania bez zakłóceń i przerw. Administracja Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niedogodności wywołane przez problemy techniczne niezależne od administracji, lub wynikające z niedozwolonej działalności Użytkowników.
 4. Serwis przeznaczony jest dla osób zainteresowanych zakładami wzajemnymi, zakładami bukmacherskimi, grami losowymi lub grami hazardowymi.
 5. Serwis opracowany został z myślą o pełnoletnich użytkownikach polskojęzycznych, poszukujących materiałów na temat legalnych polskich zakładów wzajemnych.
 6. Redakcja serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób użycia wyżej wymienionych informacji, a także wynikających z tego konsekwencji.
 7. Serwis nie promuje żadnych działalności związanych z hazardem, nie zachęca do udziału w niej i nie udziela jakiegokolwiek wsparcia.
 8. Serwis ma charakter czysto informacyjny i rozrywkowy.
 9. Strona Serwisu zawiera linki do zewnętrznych portali, których treść nie podlega kontroli Serwisu, tym samym administracja nie bierze żadnej odpowiedzialności za publikowane tam treści. Po otrzymaniu zgłoszenia o naruszeniu dobra użytkowników przez rzeczone portale, administracja zobowiązuje się do usuwania takich linków.
 10. Poprzez akceptację regulaminu serwisu, Użytkownicy wiążą się przestrzegać zasad wzajemnego szacunku i dobrego wychowania. Wszelkie opinie zamieszczane na portalu muszą być zgodne dobrymi obyczajami netykiety oraz polskim prawem. Administracja ma prawo usuwania komentarzy, naruszających postanowienia regulaminu.
 11. Właściciel serwisu probukmacher.pl przetwarza podstawowe dane jego Użytkowników oraz używa plików cookie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z Polityką Prywatności.

Zasady korzystania z portalu

 1. Przez Użytkownika portalu rozumie się każdą osobę korzystającą z zasobów Serwisu.
 2. Korzystanie z zasobów zamieszczonych w Serwisie jest nieodpłatne.
 3. Serwis świadczy usługi wyłącznie drogą internetową. W celu poprawnego korzystania z Serwisu niezbędne jest urządzenie elektroniczne z dostępem do Internetu, umożliwiające przeglądanie treści stron internetowych.
 4. Serwis zastrzega sobie prawo do możliwości wyświetlania treści reklamowych.
 5. Korzystanie z zasobów zamieszczonych w Serwisie powinno odbywać się w ramach obowiązujących na terenie RP przepisów prawa, szczególnie przewidzianych w ustawie o prawie autorskim i przepisach pokrewnych, a także w ustawie o ochronie baz danych, oraz w postanowieniach niniejszego regulaminu.
 6. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z zasobów Serwisu zgodnie z prawem, a wszelkie wykorzystanie treści zawartych na stronach Serwisu bez pisemnej zgody właściciela jest zabronione.
 7. Zabrania się dostarczania przez Użytkowników treści o charakterze nielegalnym i bezprawnym.
 8. Korzystanie z Serwisu w sposób nielegalny i bezprawny skutkuje odpowiedzialnością prawną według przepisów ustawy o prawach autorskich i pokrewnych, oraz przepisów kodeksów cywilnego i karnego.
 9. Użytkownik ma prawo zgłaszania wszelkich uwag oraz reklamacji w sprawie funkcjonowania Serwisu przy użyciu adresu poczty elektronicznej, podane w §1, ust. 2. Administracja Serwisu rozpatrzy reklamację bez zwłoki, jednak nie później niż 30 dni od daty jej otrzymania.

Prawo autorskie

 1. Publikowane w ramach Serwisu treści stanowią własność intelektualną Serwisu i podlegają przepisom o ochronie prawa autorskiego.
 2. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie treści publikowanych w Serwisie w zakresie przekraczającym tzw. dozwolony użytek, wynikający z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.).
 3. Użytkownik, publikując treści w komentarzach oświadcza, że jest ich właścicielem.
 4. Użytkownik oświadcza, że odpowiada z tytułu naruszenia przez niego praw autorskich w wyniku nielegalnych i bezprawnych publikacji treści w Serwisie.
 5. Zamieszczanie wszelkich materiałów przez Użytkownika w Serwisie jest równoznaczne z udostępnieniem ich publicznie. Użytkownik zachowuje pełnię praw autorskich do publikowanych przez siebie treści. Dokonane przez Użytkownika publikacje są dobrowolnie i nieodpłatnie, zaś publikacja może być w każdej chwili przez niego usunięta po wystosowaniu odpowiedniego zgłoszenia do administracji Serwisu.
 6. Administracja Serwisu oświadcza, że nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia praw autorskich przez Użytkowników, jednocześnie zgłaszając gotowość w zakresie eliminowania tych treści zgodnie z treścią art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 poz. 1219).

Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownikiem Serwisu może zostać każda pełnoletnia osoba, interesująca się treściami dotyczącymi zakładów wzajemnych, zakładów bukmacherskich, gier losowych i gier hazardowych.
 2. W celu korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien posiadać urządzenie elektroniczne z dostępem do Internetu. Serwis świadczy usługi za pośrednictwem strony internetowej. Do poprawnego wyświetlania treści potrzebna jest przeglądarka internetowa.
 3. Użytkownicy zobowiązani są przestrzegać zasad regulaminu oraz przepisów prawa polskiego.
 4. Użytkownik ma prawo do nieodpłatnego przeglądania treści Serwisu, za wyjątkiem elementów, do których dostęp został ograniczony przez administrację.
 5. Użytkownicy zobowiązują się przestrzegać przepisów prawa oraz dobrych obyczajów, wynikających z tak zwanej netykiety. Powinni powstrzymać się od publikacji wszelkich treści naruszających dobra osobiste lub uczucia innych Użytkowników, treści uznawanych powszechnie za wulgarne, obsceniczne, dyskryminujące, poufne czy naruszające granice dobrego smaku.
 6. Administracja zastrzega sobie prawo do usuwania treści, które uzna za niestosowne lub będą naruszały niniejszy regulamin.
 7. Administracja zastrzega sobie prawo do nałożenia sankcji na Użytkownika, który nagminnie nie będzie stosował się do zasad określonych treścią niniejszego regulaminu.

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Administracja Serwisu zastrzega sobie prawo do przerw i zakłóceń w działalności Serwisu, nałożenia ograniczeń terytorialnych, a także wyłączenia i zamknięcia Serwisu bez podania przyczyny i uprzedniego zawiadomienia.
 2. Administracja Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania Użytkowników i osób trzecich, dotyczące łamania obowiązujących przepisów prawa w ramach działalności Serwisu poprzez publikację lub treści profili Użytkowników. W takich przypadkach całkowitą i osobistą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego regulaminu wchodzi w życie z dniem publikacji na łamach Serwisu.
 2. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Administracja Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu w dowolnym momencie z natychmiastowym wejściem w życie wprowadzonych zmian.
 4. Przyjmuje się przepisy prawa polskiego, jako obowiązujące w zakresie nieregulowanym niniejszym regulaminem.
 5. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez odpowiednie sądy powszechne na terenie RP.